REGULAMIN

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 1.01.2022r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem turystyki w rozumieniu Ustawy z dn. 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i usługach powiązanych jest BIURO TURYSTYCZNE WYCIECZKOWO.EU Sp. z o.o.
  ul. Dobra 4
  41-407 Imielin
  tel.do kontaktu 502-919-983.
  Zezwolenie ROT i PUNPUT Marszałka Województwa Śląskiego nr 41014,
  Gwarancja ubezpieczeniowa: UNIQA o numerze 2418867461 ,gwarancja spełnia wymogi Ustawy z
  dnia 24.11.2017 r.o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Dz.U.2017,pozy.2361.
 2. Prawa i obowiązki Uczestników imprezy turystycznej oraz Organizatora określają przepisy niniejszego Regulaminu, Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, tekst jednolity), Ustawy z dn. 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i
  powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361, tekst jednolity).

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej zwanej dalej Umową pomiędzy Podróżnym, a Organizatorem następuje w momencie:
  a) podpisania Umowy przez Podróżnego lub osobę występującą w jego imieniu i przedstawiciela
  Organizatora lub autoryzowanego agenta turystycznego lub
  b) dokonania przez Klienta rezerwacji na stronie facebook wycieczkowo.eu poprzez messengera,
  c) mailowo: wycieczkowo.aneta.eu@gmail.com
  d) telefonicznie pod numerem tel. 690-688-022 lub 502-919-983
 2. Wraz z dokonaniem rezerwacji lub podpisaniem Umowy Klient zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia dokonać pierwszej wpłaty – w ustalonej wysokości. Pozostałą kwotę, Klient wpłaca maksymalnie 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub według ustaleń Organizatora.
 3. Brak zapłaty ceny imprezy w terminach określonych powyżej może powodować anulowanie Umowy.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę. W takim przypadku, Podróżny zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Osoba przenosząca uprawnienia i obowiązki na
  inną osobę zobowiązana jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora.

III. ZMIANA UMOWY, ODWOŁANIE IMPREZY, REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE

 1. W razie wystąpienia po stronie Organizatora okoliczności zmuszających Organizatora, z
  przyczyn od niego niezależnych, do zmiany głównych właściwości usług turystycznych,
  poinformuje on niezwłocznie, przed rozpoczęciem imprezy, Podróżnego o treści zmian. Podróżny,
  po uzyskaniu informacji od Organizatora, obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia
  informacji o zmianie Umowy, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę
  Umowy, odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat albo odstępuje
  od Umowy i przyjmuje zastępczą imprezę, jeśli jest oferowana.
 2. Organizator zastrzega sobie prawa do podwyższenia ceny tylko w wypadku nagłych zmian cen kosztów związanych z organizacją imprezy turystycznej.
 3. Jeżeli Podróżny nie rozpoczął udziału w imprezie w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Podróżnemu przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie.
 4. Rezygnacja z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio u Organizatora lub drogą mailową.
 5. W przypadku imprez z dojazdem autokarem, przy małej ilości uczestników, Organizator
  zastrzega sobie możliwość zmiany środka transportu z autokaru na bus (klimatyzacja, dvd,uchylne siedzenia). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia
  graniczne, strajki itp.). Połączenia na trasach krajowych będą realizowane przy minimum 40 osobach.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakwaterowania w hotelu z gwarancja tego samego standardu.
 7. W razie rezygnacji przez Podróżnego z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych np. przejazd autokarem lub innym środkiem transportu, nocleg, wcześniej zakupione bilety wstępu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania (rozwiązania umowy) imprezy w przypadku gdy:
  a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 40 osób lub
  inna minimalna liczba osób podana w Umowie, a Organizator poinformował uczestników imprezy
  o rozwiązaniu umowy w terminie 7 dni,
  b) Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych
  okoliczności i powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem
  imprezy turystycznej.
 8. W przypadkach określonych powyżej, Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub
  zadośćuczynienie z tytułu rozwiązanej Umowy.
 9. Zwrot kosztów dokonywany jest przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji lub rozwiązania Umowy.

IV. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Organizator oświadcza, że wszyscy uczestnicy imprezy są objęci ochroną ubezpieczeniową przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, na podstawie Umowy Generalnej nr.1127077894 – podstawowy zakres ubezpieczenia, czyli koszty leczenia wraz z Assistance oraz rozszerzony zakres ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW-świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz bagaż podróżny.
 2. Informacje o warunkach ubezpieczenia dostępna w biurze Wycieczkowo.eu.

V. OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

 1. Podróżny obowiązany jest na miejscu zbiórki posiadać: Umowę o udział w imprezie
  turystycznej, dowód wpłaty, a także ważny i odpowiedni dokument tożsamości uprawniający
  Podróżnego do przekroczenia granicy z danym państwem (zgodnie z przepisami kraju
  docelowego i krajów tranzytowych – odpowiednio dowód osobisty lub paszport). Powyższy
  obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży dotyczy również dzieci – bez względu na
  wiek.
 2. Podróżny ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach
  stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej.
 3. W przypadku imprez autokarowych każdy Podróżny może zabrać jeden bagaż o wadze do max.
  20 kg (max. wymiary 50x75x30 cm) oraz jeden bagaż podręczny w autokarze o wadze do max. 5
  kg (max. wymiary 40x30x20 cm). Ze względu na maksymalną ładowność autokaru ściśle
  limitowaną przepisami transporotowymi, Organizator jak i Przewoźnik może odmówić zabrania
  na pokład autokaru bagażu, który przekroczy limit. W ramach wolnego miejsca Organizator może
  zaproponować dopłatę do nadbagażu: do 5 kg nadbagażu – 50 zł, od 5 do 10 kg nadbagażu – 100
  zł, powyżej 10 kg – opłata proporcjonalna. Dopłatę za nadbagaż uiszcza się do rąk Organizatora,
  kierowcy, pilota lub innego przedstawiciela Organizatora.
 4. W przypadku imprez lotniczych cena wycieczki zawiera bagaż podręczny, którego wymiary i
  waga zależy od przewoźnika operującego na wybranej trasie. Istnieje możliwość dokupienia
  bagażu rejestrowanego. Opłaty za bagaż główny są zależne od terminu przelotu i są ustalane przez
  przewoźnika. W momencie rezerwacji proszę o wybór bagażu, gdyż w przypadku wykupienia
  bagażu w późniejszym terminie jego cena będzie wyższa wg stawki przewoźnika.
 5. W celu sprawnego przebiegu imprezy Podróżny zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota grupy, przestrzegać punktualności oraz informować pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.
 6. Organizator lub Pilot ma prawo odmówić Podróżnemu dalszego uczestnictwa w imprezie turystycznej, jeżeli uzna zachowanie Podróżnego za niestosowne wobec pozostałych uczestników imprezy turystycznej i nie ponosi kosztów powrotu Podróżnego do domu.

VI. REKLAMACJE, SZKODY

 1. Reklamacje w sprawie świadczeń winny być składane na piśmie w biurze Wycieczkowo.eu lub drogą mailową.
 2. Składając reklamację Podróżny winien uzyskać podpis pilota lub rezydenta na piśmie reklamacyjnym.
 3. Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych Umową. Podróżny zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora lub jego
  przedstawiciela o niezgodności usług z zawartą Umową.
 4. Organizator, który w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze,
  również w przypadku, gdy uzgodniony w Umowie powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.
 5. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
 6. Jeżeli impreza obejmuje transport uczestników, Organizator zapewnia powrót uczestnika do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania uczestnika dodatkowymi
  kosztami.
 7. Pilot oraz Przewodnik nie są upoważnieni do uznawania roszczeń.
 8. W razie wyrządzenia przez uczestnika imprezy szkody w mieniu lub na osobie, uczestnik
  ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną szkodę. W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez uczestnika imprezy, Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia za utratę marki.

VII. OCHRONA PRZED NIEWYPŁACALNOŚCIĄ

 1. Organizator posiada GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ UNIQA UBEZPIECZENIA TuiR
  S.A. nr. 2418867461 z dnia 15.01.2024 r. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem, czyli Marszałkiem Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, tel. 32 77 40 978, e-mail:
  gospodarka@slaskie.pl

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Turystyczne Wycieczkowo.eu Sp. z o.o, ul. Dobra 4 41-407 Imielin.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu: – podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. -w przypadku reprezentantów klientów instytucjonalnych – w celu realizacji bieżącej współpracy z klientem, którego Państwo reprezentujecie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. -wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.-dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. -marketingu bezpośredniego produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. -realizacji bieżącej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
 4. Podane dane osobowe, w zależności od celu będą przetwarzane przez Administratora:
  -wszędzie tam gdzie przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez czas w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie:
  a) w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych wynika z zawartych umów lub przyjęcia i
  obiegu korespondencji przez czas po którym przedawnią się ewentualne roszczenia,
  b) w pozostałych przypadkach – do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec
  przetwarzania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej.
 6. Odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych mogą być: podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji imprez turystycznych (tj. przewoźnicy, obiekty noclegowe, organizatorzy atrakcji, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.), podmioty świadczące
  usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT, księgowe itp.) oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
  Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

IX. ZWROT CENY

 1. W razie odwołania imprezy przez Organizatora, zmiany terminu imprezy lub programu imprezy, Podróżnemu przysługuje prawo zwrotu dokonanych wpłat. Organizator dokonuje zwrotu wpłat do 30 dni roboczych od odwołania imprezy.
 2. Prawo zwrotu dokonanych wpłat przysługuje Podróżnemu także w razie jego rezygnacji z imprezy – po poinformowaniu Organizatora na piśmie o rezygnacji, w terminie i na warunkach określonych w rozdziale III niniejszych Umowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy Sąd Powszechny.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w
  sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1). informujemy, iż pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. Stosownie do ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) informujemy, że za obopólną zgodą, wszelkie spory w związku z wykonaniem umowy mogą być rozstrzygane w drodze pozasądowych metod rozwiązywania
  sporów.

Rezygnacja z wycieczki